متغیر بودن هدفها

باز هم حکایتی دیگر

در زمان ها ی گذشته، پادشاهی تخته سنگی را در وسط راه قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان وندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ گذشتند. بسیاری همغرولند می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهرعجب مرد بیعرضه ایست و ... با وجود این هیچ کس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت. نزدیکغروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیک سنگ شد. بارهایشرا زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن راکناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود ،کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه دران یادداشت نوشته بود : هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگیانسان باشد

...............................................

تا حالا فکر کردین

شما  جزء  کدوم گروه هستین؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید