مولا علی (ع) همواره میفرمودند:اهل بهشت به جایگاه شیعیان ما به گونه اینکه انسان به ستارگان نگاه میکنند نظر میکنند..حدیث حضرت علی