یکی از اشتباهات بشر این است که فکر میکند ظهور یکی از راههای نجات اوست

.

.

.

در حالی که ظهور تنها راه نجات اوست..............................   .

نظر شما چیست؟