چه زیبا در کنار کعبه دروغ نمیگوییم

 

غیبت نمیکنیم

به اینه نگاه نمیکنیم تا مغرور نشویم و......................

 وایا خدا فقط در کنار کعبه است؟

و چه قدر بی رحمانه خدایی را که گفته است بندهام من از رگ گردن به تو نزدیک ترم رااز زندگیمان حذف کردیم.

و از خدا در روز به پنج نماز بسنده کردیم که در ان همه چیز میخوانیم به جز نماز...

ایا هدف ما از خلقت همین بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شاید خدا خودش میدانست ما چه قدر بی سر وپا هستیم

شاید به همین دلیل حج را واجب کرد.

تا یک بار هم که شده لذت با خدا بودن را بفهمیم