غـیـر از نـقـش یـادآورى در زنـده مـانـدن حـق و رسـوایـى بـاطـل، بـراى خـنـثـى کـردن نـقـشـه‌هـاى پـیـروان بـاطـل، بـایـد تـوطئه‌ها را افشا کرد و به تبیین جنایات پرداخت، تا آنچه اتّفاق افتاده، در پـس پـرده کـتـمـان بـاقـى نـمـانـد. افشاگرى همیشه در روشن ساختن اذهان نسبت به واقعیّات و بـسـیـج مـردم علیه باطل، کار ساز بوده است.ادامه مطلب

عزاداران ما پست را به بچه‌هایشان بدهند. مداح به بچه‌اش بگوید “تو بیا بخوان”. رییس هیأت به بچه‌اش بگوید “تو بیا رییس هیأت شو”. به چه دلیل این حرف را می‌زنیم؟ به دلیل حدیث. حدیث داریم وقتی می‌خواهی به فقیر پول بدهی، خودت نده. به بچه‌ات بده بگو “تو به فقیر پول بده”.ادامه مطلب

می‌گویند دروغ است که بزرگانی چون آیت الله بهجت از علم غیب یا زندگی مردم چیزی می‌دانستند، چون علم غیب نزد خدا و پیامبر و معصومین (ع) است.ادامه مطلب

علم غیب